Navigation Menu+

 

Zajmujemy się kom­plek­sową or­ga­ni­za­cją ob­sługi bar­mań­skiej na we­se­lach, im­pre­zach fir­mo­wych, przy­ję­ciach pry­wat­nych oraz wszel­kiego ro­dzaju eventach.

 

W swo­jej ofer­cie po­sia­damy mo­bilne bary, nie­zbędny sprzęt bar­mań­ski, pro­fe­sjo­nalne szkło do drin­ków.  Naszą naj­więk­szą za­letą jest do­świad­czony i wy­kwa­li­fi­ko­wany per­so­nel, bar­mani pra­cu­jący za­równo w stylu kla­sycz­nym jak i flair. Zdobywcy wielu pre­sti­żo­wych na­gród w Polsce oraz za gra­ni­cami na­szego kraju. Zapewniamy ob­sługę baru oraz po­kazy bar­mań­skie flair.

.

Jeśli szu­ka­cie ob­sługi która za­chwyci Waszych go­ści to je­ste­śmy do Waszej dyspozycji.

.

Pracowaliśmy m.in. dla: